กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา"

        วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง (ถนนสุขยางค์) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา" ตามที่กระทรางมหาดไทย กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจนเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน

20190524volunteer

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.