รายงานสถิติจังหวัดยะลา Yala Provincial Statistical Report 
   สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 2 สถิติแรงงาน
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 3 สถิติการศึกษา
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 5 สถิติสุขภาพ
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย
  สถิติด้านเศรษฐกิจ
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายครัวเรือน
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 11 สถิติเก๋ษตร และประมง
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 13 สถิติพลังงาน
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 19 สถิติการคลัง
   สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 25622561 : 2560 : 2559 : บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ตัวชี้วัด
 • 25622561 : 2560 : 2559 : ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.