ประชุมติดตามการปฎิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

        วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการปฎิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๓๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑ ) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

20190619followwaterproject

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.