โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต

        วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอาซิ อะหะมะ เจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

20190620gotonow

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.