ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเบตง

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง เพื่อชี้แจง ที่มา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดยะลา และเพื่อการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

20190701leadermeeting

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.