ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอธารโต

     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงงานและสร้างเครื่อข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

20190702leadermeetingthanto

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.