ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายขจิต สุขุม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และ นางอำไพ จิตรแจ่มใส (ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตาม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) โครงการสำรวจเด็กและสตรีในประเทศไทย และศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

20190802ministryinspector

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.