ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

     วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (นำเสนอบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด) ความเป็นมาและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับพื้นที่ โดยมีนายนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190904conferencemasterplan

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.