การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

        วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สำหรับนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโนสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้พันธมิตรที่ดีในการประสานความร่วมมือภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ โรงแรมลองบีท การ์เด้น โฮเตล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

20190918chonburimeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.