2019coverwellcommitment   
2019covergotonow 

 

2019coverfruits 
   รายงานสรุปผลการสำรวจงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2562                                                                               
2019covercitylak   

หน้าถัดไป

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.