การประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

     วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องกังสตาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20191216spopulationcensus

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.