กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

     วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนราชการ เทศบาลนครยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

20191219morningmeeting

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.