โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน

     วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยช้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ และทำการประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ด้วย

20191219gotonow

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.