ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20191219projectplan

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.