ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน.

     วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู็อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

20200204nonformalducation

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.