มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2562

20200214giftgive

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.