ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะnew

ขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ให้มาตรงเวลา เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่างทางสังคม และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 D-M-H-T-T

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.