drug2016 

       รายงานการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดยะลา พ.ศ. 2559  

         measure1 2016     รายงานสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดยะลา มาตรการที่ 1:มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรยากจน 2559

   

  measure2 2016     รายงานสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดยะลา มาตรการที่ 2:มาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2559 messure3 2016     รายงานสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดยะลา มาตรการที่ 3:มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล 2599                                             

   

  measure5 2016       รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดยะลา มาตรการที่ 5:มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 2559

   

  สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
  เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
  E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.