หน้า 2/2
coverspk32017
  
   รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2560
coverspk22017  
d
coverspk12017  
frontindustrial2017

d
coverhss2015
  
coverskp2559
  
d
coverskp42559
  
coverskp32559
  
d
coverskp22559
  
coverskp12559  

   รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

ย้อนกลับ

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.