เนื้อหา

หมวดหมู่รอง

 • รายงานสถิติจังหวัด
  รายงานสถิติจังหวัดยะลา Yala Provincial Statistic Report        
             สถิติสังคม
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติแรงงาน
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการศึกษา
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติสุขภาพ
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติสวัสดิการสังคม
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติหญิงและชาย
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
          สถิติเศรษฐกิจ
  • 2561 : 2560 : 2559 : บัญชีประชาชาติ
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติเกษตร และประมง
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติอุตสาหกรรม
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติพลังงาน
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการค้า และราคา
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
  • 2561 : 2560 : 2559 : สถิติการคลัง
          สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม