แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 56
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 87
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 94
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 74
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 71
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 79
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 131
โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 148
โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มแม่น้ำ เขียนโดย admin 136
โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 140

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.