แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 27
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 23
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เขียนโดย admin 16
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เขียนโดย admin 46
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ เขียนโดย admin 88
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 86
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 73
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 83
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย admin 89
โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 138

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.