แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 14
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 25
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 28
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 95
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 98
โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 80
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 99
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 302
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 426
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 447

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.