แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 39
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 54
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 47
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 38
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 152
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 191
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 195
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 182
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 175
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 953

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.