แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 29
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 20
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 21
โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 81
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 80
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 163
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 190
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 156
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 162
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 89

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.