แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 0
โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เขียนโดย admin 2
โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โควิด-19 เขียนโดย admin 0
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 0
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 68
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 76
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 82
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 73
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 68
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 173

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.