แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 135
โครงการสำรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 115
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 100
โครงการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 134
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 115
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 122
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 114
โครงการสำรวจยอดขายรายไดรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 111
โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 111

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.