แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 36
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 45
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 27
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 29
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 28
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 28
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมืองและงานกาชาด” จังหวัดยะลา 2561 เขียนโดย admin 63
โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 114
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 127
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 96

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.