แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 0
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 0
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 0
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 0
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 0
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 25
โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 37
โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มแม่น้ำ เขียนโดย admin 31
โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 37
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.