แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 154
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 165
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 264
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 291
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 281
โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เขียนโดย admin 847
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เขียนโดย admin 671
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 702
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 717
โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 688

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.