แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 มารู้จัก "มาดี" กันเถอะ เขียนโดย admin 18
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานรัฐบาล (ครบ 6 เดือน) พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 18
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 22
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 21
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 18
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 18
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 4
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนา" เขียนโดย admin 18
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน เขียนโดย admin 39
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 39

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.