แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 151
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 109
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 120
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 148
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 112
โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 116
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 105
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 114
โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 269
โครงการสำรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 239

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.