แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 103
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมืองและงานกาชาด” จังหวัดยะลา 2561 เขียนโดย admin 172
โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 245
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 271
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 151
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 205
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 131
โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 181
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 136

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.