แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 184
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 162
โครงการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 194
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 182
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 209
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 184
โครงการสำรวจยอดขายรายไดรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 184
โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 162

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.