แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 เขียนโดย admin 547
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 550
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 630
การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 769
การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 800
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560 เขียนโดย admin 763
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 685
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 698

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.