แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 313
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 823
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 เขียนโดย admin 1219
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1252
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 1357
การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1484
การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1529
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560 เขียนโดย admin 1490
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1368
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1398

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.