แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 5
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 25
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 139
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 480
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 1036
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 เขียนโดย admin 1452
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1462
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 1620
การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1715
การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1808

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.