แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดยะลา” เขียนโดย admin 0
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 1
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 5
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 20
กิจกรรมรณรงค์ชุมชน ปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยูง” เขียนโดย admin 30
ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 45
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 43
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 39
การประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 19
โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระสำคัญจังหวัดยะลา เขียนโดย admin 48

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.