แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ เขียนโดย admin 105
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เขียนโดย admin 92
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 102
ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 95
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน. เขียนโดย hh 101
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอรามัน เขียนโดย admin 35
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอกาบัง เขียนโดย admin 53
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอเมืองยะลา เขียนโดย admin 56
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอยะหา เขียนโดย admin 47
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอบันนังสตา เขียนโดย admin 60

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.