แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 51
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) เขียนโดย admin 42
ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา​ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 45
"การประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" เขียนโดย admin 42
"โครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563" เขียนโดย admin 46
ประชุมติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา) รอบการประเมิน 12 เดือน เขียนโดย admin 14
พิธีเปิดงานและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายในตลาดต้องชมแลผา หน้าถ้ำ เขียนโดย admin 61
ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ยล.) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 49
ประชุมเตรียมรับการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 53
โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ป​ร​ะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 56

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.