แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 67
ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 63
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองณ โรงเรียนบ้านวังพญา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน เขียนโดย admin 62
ประชุมคณะทำงาานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 60
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 68
พิธีส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เขียนโดย admin 55
กิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย admin 57
Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา เขียนโดย admin 57
วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เขียนโดย admin 42
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย admin 39

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.