โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง

        วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และทำการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บ้านทำเนียบ หมู่ ๔ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 

20190315gotonow

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒

        วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) และสาขาการบริหารภาครัฐ โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน เนื่องจาก ก.พ.ร. แจ้งว่าจังหวัดยะลาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ หมวด ๒ ในขั้นตอนที่ ๑ แล้ว จึงเชิญคณะทำงานฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190305publicellenceawards

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

        วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20190301masterplanmeeting

 

การถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

        วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายธเนส สุวัตถิกุล ผู้อำนวยกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferance) ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190305copsconferance

 

กิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒"

        วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ "บทบาทของจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒" และร่วมร้องเพลงอาเซียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20190228supportasian

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.