การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว)

        เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลาพร้อมด้วย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การตลาดออนไลน์ โดยการสร้างการรับรู้ทักษะดิจิทัลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดยะลาแก่ ประชาชน ตัวแทนจากหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ  ซึ่งมีทีมดีแทค เน็ตอาสา  เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ ห้องพิมมาดา ชั้น 3 โรงแรมปาร์ควิวยะลา

digitalmarketting11092018

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

        เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

thailandhistory30082018

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมข้าราชการ พนักงานงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นประธาน #ณ ห้อง Warrom อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

statplan28082018

งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า”

        เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมงาน ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า” จัดโดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดพิธี #ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK PARK YALA

postday04092018

งานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อว้นที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  และในวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

fruit20181

fruit20182

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.