กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าหน้าในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมด้วยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

morningmeeting11072018

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ  โดยมีนางศิริรัตน์ ตัณท์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่น ในการสำรวจคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดยะลา ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการสามารถควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานภาคสนามและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเป็นไปได้ของข้อมูลให้กับพนักงานจัดเก็บข้อมูล และพนักงานจัดเก็บข้อมูลจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำหรับจังหวัดยะลามีจุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ จำนวน 147 หมู่บ้าน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเน็ตประชารัฐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน

opinionnetpracharat07072018

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา

        เมื่อวันนี้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยครั้งนี้ได้กำหนดลงพื้นที่ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้จัดหน่วยให้บริการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการในพื้นที่ การออกบริการในครั้งนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา จึงเป็นโอกาสดีของพี่น้องตำบลปะแต และตำบลข้างเคียง ที่จะได้รับการตรวจรักษาและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง และสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา นำโดยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ด้วย

gotonow27062018

 

 

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดยะลา 

งานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

        เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในหัวข้อ “Phuket Digital lnnovation ๒๐๑๘ : Big data “ ณ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวร์คชั้น ๑)

phuketdis28062018

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบรูณาการ ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนลูกหลานชาวยะลา ในการรวมตัวกันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา พ.อ.ทรงชัย สมเคหา รอง ผอ.รมน.จังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ร่วมด้วย

drug26062018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.