แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 49
โครงการสำรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 45
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 37
โครงการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 47
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 48
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 47
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 45
โครงการสำรวจยอดขายรายไดรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 46
โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 44

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.