King10
Previous
Next
  •  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด

    การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคห

  •  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census)

    การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคห

  • ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา​ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิ

  • "การประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวั

  • "โครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

  • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ. 2563

    โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ

  • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

    โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

    โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

  • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

    โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

    โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้า

  • โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

    โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

    การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสา

  • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

    โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบก

  • โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563

    โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.