King10
 • ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต

 • ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จ

 • ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอบันนั

 • ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง

 • ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จ

 • โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564

  โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

  โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

 • โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โควิด-19

  โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียว

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2564

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2564

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564

 • โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

  โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2564

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2564

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.