King10

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเป็นเมื่องอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเมืองจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

 มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ในการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดยะลา ร่วมรับมอบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรา... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และชุดสีเหลือง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัก... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตันฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า ๕๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียร

 • มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

  มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

 • พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลัก

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร

 • โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562

  โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคม

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

  โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.