King10

การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองยะลา

การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองยะลา

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานเชิงสถิติในเชิงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอรามัน

การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอรามัน

     วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงงานและสร้างเครื่อข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอกาบัง

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอกาบัง

     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงงานและสร้างเครื่อข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอยะหา

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอยะหา

     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหา เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานเชิงสถิติในเชิงพื้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอธารโต

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอธารโต

     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงงานและสร้างเครื่อข่ายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานสถิติในเชิงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองยะลา

  การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองยะลา

 • การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอรามัน

  การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอรามัน

 • ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอกาบัง

  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอกาบัง

 • ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอยะหา

  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอยะหา

 • ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอธารโต

  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอธารโต

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562

 • โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

  โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

 • โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มแม่น้ำ

  โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการ

 • โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.