King10

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

        วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆหรื... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

        เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

     วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (นำเสนอบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด) ความเป็นมาและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับพื้นที่ โดยมีนายนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจั... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา

โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา

        วันที ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถิติ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่ อ.ยะหา โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

งาน มรย.วิชาการ ๖๒ "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒"

งาน มรย.วิชาการ ๖๒

       เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ ๖๒ "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบกา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเ

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 • โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ ๕ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา

  โครงการจังหวัดเคลือนที่ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่

 • งาน มรย.วิชาการ ๖๒

  งาน มรย.วิชาการ ๖๒ "นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น และงาน

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.