King10
Previous
Next
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคห

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคห

 • ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา​ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิ

 • "การประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวั

 • "โครงการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์มาดี ระดับจังหวัด

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้า

 • โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

  โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสา

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบก

 • โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.