King10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว)

        เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลาพร้อมด้วย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การตลาดออนไลน์ โดยการสร้างการรับรู้ทักษะดิจิทัลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดยะลาแก่ ประชาชน ตัวแทนจากหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ&nb... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

        เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า”

งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า”

        เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา ร่วมงาน ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า” จัดโดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดพิธี #ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK PARK YALA

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมข้าราชการ พนักงานงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นประธาน #ณ ห้อง Warrom อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

งานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑

งานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อว้นที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  และในวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเดียว)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital marketting” (โลกออนไลน์. ง่ายนิดเด

 • โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

  โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหาก

 • งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย์ก้าวหน้า”

  งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ๒๕๖๑ “ชุมชนก้าวไกล ไปรษณีย

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูล สถิติสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อม

 • งานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑

  งานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำป

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร

 • โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมืองและงานกาชาด” จังหวัดยะลา 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมือง

 • โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.