King10
Previous
Next
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา เก็บขยะ คูน้ำ สระน้ำสนามนกเขา

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา เก็บขยะ คู

 • พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเ

 • พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

  พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด

 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดยะลา

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2563

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใ

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบ 1 ปี) พ.ศ

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้า

 • โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

  โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.