King10
Previous
Next
 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตลาดต้องชมแลผาหน้าถ้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตลาด

 • พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระ

 • พิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน

 • พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด   และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  เข้าร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสาร

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564

 • โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

  โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2564

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2564

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

 • โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.