King10

พิธีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลาง จ.ยะลา  นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ และเวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอนุชิต ... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ

การประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ

        วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฮาลา บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) เข้ารับการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา"

กิจกรรม

        วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง (ถนนสุขยางค์) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา" ตามที่กระทรางมหาดไทย กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับ... อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเป็นเมื่องอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเมืองจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

  พิธีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบ

 • การประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ

  การประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้า

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนพระเกียรติและบริ

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียร

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2562

 • โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

  โครงการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

 • โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มแม่น้ำ

  โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการจัดการ

 • โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562

 • โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562

  โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคม

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.